พระไตรปิฎกออนไลน
Advertisement

ก็บุคคลย่อมคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไร คือ รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆ ว่า เรา

  • ได้มีรูปอย่างนี้ในกาลที่ล่วงแล้ว
  • ได้มีเวทนาอย่างนี้ในกาลที่ล่วงแล้ว
  • ได้มีสัญญาอย่างนี้ในกาลที่ล่วงแล้ว
  • ได้มีสังขารอย่างนี้ในกาลที่ล่วงแล้ว
  • ได้มีวิญญาณอย่างนี้ในกาลที่ล่วงแล้ว

...อย่างนี้แล ชื่อว่า คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว


ก็บุคคลจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไร คือ ไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆ ว่า เรา

  • ได้มีรูปอย่างนี้ในกาลที่ล่วงแล้ว
  • ได้มีเวทนาอย่างนี้ในกาลที่ล่วงแล้ว
  • ได้มีสัญญาอย่างนี้ในกาลที่ล่วงแล้ว
  • ได้มีสังขารอย่างนี้ในกาลที่ล่วงแล้ว
  • ได้มีวิญญาณอย่างนี้ในกาลที่ล่วงแล้ว

...อย่างนี้แล ชื่อว่า ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและครบถ้วน กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่

Advertisement