พระไตรปิฎกออนไลน
Advertisement

ก็บุคคลย่อมง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไร คือ

 • มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในจักษุและรูปทั้ง ๒ อย่างที่เป็นปัจจุบันด้วยกันนั้นแล
เพราะความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อว่าง่อนแง่นในธรรมปัจจุบัน
(โดยนัยเดียวกันนี้กับ...)
 • มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในโสตและเสียง...
 • มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในฆานะและกลิ่น...
 • มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในชิวหาและรส...
 • มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ...
 • มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์ทั้ง ๒ อย่างที่เป็นปัจจุบันด้วยกันแล
เพราะความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะ จึงเพลิดเพลินมโนและธรรมารมณ์นั้น เมื่อเพลิดเพลิน จึงชื่อว่าง่อนแง่นในธรรมปัจจุบัน

...อย่างนี้แลชื่อว่า ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบัน


ก็บุคคลย่อมไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไร คือ

 • มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทราคะในจักษุและรูปทั้ง ๒ อย่างที่เป็นปัจจุบันด้วยกันนั้นแล
เพราะความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทราคะ จึงไม่เพลิดเพลินจักษุและรูปนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงชื่อว่าไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบัน
(โดยนัยเดียวกันนี้กับ...)
 • มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทราคะในโสตและเสียง ...
 • มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทราคะในฆานะและกลิ่น...
 • มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทราคะในชิวหาและรส...
 • มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะ...
 • มีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์ ทั้ง ๒ อย่างที่เป็นปัจจุบันด้วยกันนั้นแล
เพราะความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทราคะ จึงไม่เพลิดเพลินมโนและธรรมารมณ์นั้น เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงชื่อว่าไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบัน

...อย่างนี้แล ชื่อว่า ไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและครบถ้วน กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่

Advertisement