พระไตรปิฎกออนไลน
Advertisement

ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นาน เพราะสถาน ๔ หรือสถานใดสถานหนึ่ง
บรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เป็นไฉน คือ

  • ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว ๑
  • ไม่ซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่า ๑
  • ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค ๑
  • ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือน ๑

ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมตั้งอยู่ได้นาน เพราะสถาน ๔ หรือสถานใดสถานหนึ่ง
บรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เป็นไฉน คือ

  • แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว ๑
  • ซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่า ๑
  • รู้จักประมาณในการบริโภค ๑
  • ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือน ๑

อ้างอิง[]

Advertisement