FANDOM


ก็จะควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ ด้วยเหตุเท่าไร

ธาตุ 18 อย่างEdit

ธาตุนี้มี 18 อย่างแล ได้แก่

 1. ธาตุคือจักษุ
 2. ธาตุคือรูป
 3. ธาตุคือจักษุวิญญาณ
 4. ธาตุคือโสต
 5. ธาตุคือเสียง
 6. ธาตุคือโสตวิญญาณ
 7. ธาตุคือฆานะ
 8. ธาตุคือกลิ่น
 9. ธาตุคือฆานวิญญาณ
 10. ธาตุคือชิวหา
 11. ธาตุคือรส
 12. ธาตุคือชิวหาวิญญาณ
 13. ธาตุคือกาย
 14. ธาตุคือโผฏฐัพพะ
 15. ธาตุคือกายวิญญาณ
 16. ธาตุคือมโน
 17. ธาตุคือธรรมารมณ์
 18. ธาตุคือมโนวิญญาณ

...เหล่านี้แล ธาตุ 18 อย่าง ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ

ธาตุ 6 อย่างEdit

ก็ปริยายแม้อื่น ที่ควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ...

ธาตุนี้มี 6 อย่าง ได้แก่

 1. ธาตุคือดิน
 2. ธาตุคือน้ำ
 3. ธาตุคือไฟ
 4. ธาตุคือลม
 5. ธาตุคืออากาศ
 6. ธาตุคือวิญญาณ

...เหล่านี้แล ธาตุ 6 อย่าง แม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ

ธาตุ 6 อย่างEdit

ก็ปริยายแม้อื่น ที่ควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ...

ธาตุนี้มี 6 อย่าง ได้แก่

 1. ธาตุคือสุข
 2. ธาตุคือทุกข์
 3. ธาตุคือโสมนัส
 4. ธาตุคือโทมนัส
 5. ธาตุคืออุเบกขา
 6. ธาตุคืออวิชชา

...เหล่านี้แล ธาตุ 6 อย่าง แม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ

ธาตุ 6 อย่างEdit

ก็ปริยายแม้อื่น ที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ...

ธาตุนี้มี 6 อย่าง ได้แก่

 1. ธาตุคือกาม
 2. ธาตุคือเนกขัมมะ
 3. ธาตุคือพยาบาท
 4. ธาตุคือความไม่พยาบาท
 5. ธาตุคือความเบียดเบียน
 6. ธาตุคือความไม่เบียดเบียน

...เหล่านี้แล ธาตุ 6 อย่าง แม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ

ธาตุ 3 อย่างEdit

ก็ปริยายแม้อื่น ที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ...

ธาตุนี้มี 3 อย่าง ได้แก่

 1. ธาตุคือกาม
 2. ธาตุคือรูป
 3. ธาตุคืออรูป

...เหล่านี้แล ธาตุ ๓ อย่าง แม้ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ

ธาตุ 2 อย่างEdit

ก็ปริยายแม้อื่น ที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ...

ธาตุนี้มี 2 อย่าง คือ

 1. สังขตธาตุ
 2. อสังขตธาตุ

...เหล่านี้แล ธาตุ 2 อย่าง แม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ

ดูเพิ่มEdit

อ้างอิงEdit