พระไตรปิฎกออนไลน
Advertisement

ก็จะควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ด้วยเหตุเท่าไร...

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้อย่างนี้ว่า
เมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมี เพราะเหตุนี้เกิดขึ้น ผลนี้จึงเกิดขึ้น
เมื่อเหตุนี้ไม่มี ผลนี้จึงไม่มี เพราะเหตุนี้ดับ ผลนี้จึงดับ

คือ

 • เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร
 • เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ
 • เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป
 • เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
 • เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ
 • เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา
 • เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา
 • เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน
 • เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ
 • เพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ
 • เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
  อย่างนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้

แต่

 • เพราะอวิชชานั่นแลดับด้วยวิราคะไม่มีส่วนเหลือจึงดับสังขารได้
 • เพราะสังขารดับจึงดับวิญญาณได้
 • เพราะวิญญาณดับจึงดับนามรูปได้
 • เพราะนามรูปดับจึงดับสฬายตนะได้
 • เพราะสฬายตนะดับจึงดับผัสสะได้
 • เพราะผัสสะดับจึงดับเวทนาได้
 • เพราะเวทนาดับจึงดับตัณหาได้
 • เพราะตัณหาดับจึงดับอุปาทานได้
 • เพราะอุปาทานดับจึงดับภพได้
 • เพราะภพดับจึงดับชาติได้
 • เพราะชาติดับจึงดับชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสได้
  อย่างนี้เป็นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้

...ด้วยเหตุเท่านี้แล จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]

Advertisement