พระไตรปิฎกออนไลน
Advertisement

ก็จะควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะ ด้วยเหตุเท่าไร...

อายตนะทั้งภายในและภายนอกนี้ มีอย่างละ 6 แล คือ

  1. จักษุและรูป
  2. โสตและเสียง
  3. ฆานะและกลิ่น
  4. ชิวหาและรส
  5. กายและโผฏฐัพพะ
  6. มโนและธรรมารมณ์

...เหล่านี้แล อายตนะทั้งภายในและภายนอกอย่างละ 6 แม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะ

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]

Advertisement