FANDOM


ทุกหน้า
ทุกหน้า
Idea about randomness and determinismกายคตาสติการตรัสรู้สัจจะ การบรรลุสัจจะ
การแสวงหาอันไม่ประเสริฐ การแสวงหาอย่างประเสริฐกิเลสและบุคคลสี่จำพวกข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา
ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นคำนึง-ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วคำนึง-ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว (จำแนกเนื้อความ)
คุณสมบัติของผู้เสพเสนาสนะอันสงัดคุณและโทษของกามง่อนแง่น-ไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบัน
ง่อนแง่น-ไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบัน (จำแนกเนื้อความ)ตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ไม่ตั้งอยู่ได้นาน/ตั้งอยู่ได้นานตะปูตรึงใจ เครื่องผูกพันใจ
ธรรมทำความเป็นสมณพราหมณ์ธรรมทำให้เป็นคนว่ายาก ธรรมทำให้เป็นคนว่าง่ายธรรมสี่ประการ-ที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว
นิมิตห้าประการและวิตกนิวรณ์เปรียบดัง หนี้,โรค,เรือนจำ,ความเป็นทาส,ทางไกลกันดารบุรุษแสวงหาแก่นไม้
ปฏิปทาสายกลางปริศนาจอมปลวกผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะ
ผู้ฉลาดในธาตุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทผู้ฉลาดในอายตนะ
ผู้ที่ควรและผู้ที่ไม่ควรเสพเสนาสนะสงัดอันตั้งอยู่ในราวป่าผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ ควรคบเป็นมิตรผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ
พระพุทธเจ้า 28 พระองค์พรานปลูกหญ้าล่อเนื้อพึงคบมิตรผู้ประกอบด้วยองค์ ๗ ประการ
ภิกษุเป็นบัณฑิต มีปัญญาพิจารณามุ่งหวัง-ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงมุ่งหวัง-ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง (จำแนกเนื้อความ)
ยานอันประเสริฐรวบรวมธรรมะในพระพุทธศาสนาสังคหวัตถุ
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนสัมมาทิฏฐิสูตรหน้าหลัก
หมู่เนื้อ-บึงใหญ่-ทางที่ปลอดภัยอกุศลกรรมบถ-กุศลกรรมบถองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร
องค์ของม้าอาชาไนยอวิชชาและวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลและกุศลอุดมมงคล
อุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตอุปมานำไม้มาสีให้เกิดไฟกับการตรัสรู้เครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพนี้ เครื่องอยู่สงบระงับ ในวินัยของพระอริยะ
เจริญสติปัฏฐาน๔ บำเพ็ญโพชฌงค์๗ ให้บริบูรณ์เจริญอานาปานสติ บำเพ็ญสติปัฏฐาน๔ ให้บริบูรณ์เปรียบเทียบเจตสิก
เหตุเกิดตัณหาซึ่งเกิดขึ้นแก่ภิกษุเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไป ไม่แทงตลอดนิมิตเหตุแห่งธรรมเครื่องขัดเกลา เหตุแห่งการหลีกเลี่ยงคนชั่ว เหตุแห่งความดับสนิท
เหตุให้ละความง่วงได้และการป้องกันจิตห่างจากสมาธิ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.