พระไตรปิฎกออนไลน
Advertisement

จะควรเรียกว่าภิกษุเป็นบัณฑิต มีปัญญาพิจารณา ด้วยเหตุเท่าไรหนอแล

เพราะภิกษุเป็นผู้

  • ฉลาดในธาตุ
  • ฉลาดในอายตนะ
  • ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท
  • ฉลาดในฐานะและอฐานะ

...ด้วยเหตุเท่านี้แล จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุเป็นบัณฑิต มีปัญญาพิจารณา

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]

Advertisement