FANDOM


ม้าอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบด้วยองค์ ๔
ย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชา ควรเป็นม้าทรง ย่อมถึงการนับว่าเป็นราชพาหนะ
องค์ ๔ เป็นไฉน คือ
ม้าอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้

 • สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ๑
 • สมบูรณ์ด้วยกำลัง ๑
 • สมบูรณ์ด้วยความเร็ว ๑
 • สมบูรณ์ด้วยทรวดทรง ๑

ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๔ ประการEdit

ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ย่อมเป็นผู้ควรของคำนับ ฯลฯ เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

 • เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ๑
 • สมบูรณ์ด้วยกำลัง ๑
 • สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ ๑
 • สมบูรณ์ด้วยทรวดทรง ๑

ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย

ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อบำเพ็ญกุศลธรรม เป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย

ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์อย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรวดทรงอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปรกติได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้

ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๔ ประการEdit

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน
ย่อมเป็นผู้ควรของคำนับ ฯลฯ เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า
ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้

 • เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ๑
 • สมบูรณ์ด้วยกำลัง ๑
 • สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ ๑
 • สมบูรณ์ด้วยทรวดทรง ๑

ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ใน สิกขาบททั้งหลาย

ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อบำเพ็ญกุศลธรรม เป็นผู้มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย

ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์อย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่

ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรวดทรงอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปรกติได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมเป็นผู้ควรของคำนับ เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า ฯ

กำลัง ๔ ประการนี้ เป็นไฉน คือ

 • กำลังคือความเพียร ๑
 • กำลังคือสติ ๑
 • กำลังคือสมาธิ ๑
 • กำลังคือปัญญา ๑

อ้างอิงEdit