พระไตรปิฎกออนไลน
Advertisement

อุดมมงคล (๓๘ ประการ)

 • การไม่คบคนพาล ๑
 • การคบบัณฑิต ๑
 • การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ๑

นี้เป็นอุดมมงคล

 • การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑
 • ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในกาลก่อน ๑
 • การตั้งตนไว้ชอบ ๑

นี้เป็นอุดมมงคล

 • พาหุสัจจะ ๑
 • ศิลป ๑
 • วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ๑
 • วาจาสุภาสิต ๑

นี้เป็นอุดมมงคล

 • การบำรุงมารดาบิดา ๑
 • การสงเคราะห์บุตรภรรยา ๑
 • การงานอันไม่อากูล ๑

นี้เป็นอุดมมงคล

 • ทาน ๑
 • การประพฤติธรรม ๑
 • การสงเคราะห์ญาติ ๑
 • กรรมอันไม่มีโทษ ๑

นี้เป็นอุดมมงคล

 • การงดการเว้นจากบาป ๑
 • ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๑
 • ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑

นี้เป็นอุดมมงคล

 • ความเคารพ ๑
 • ความประพฤติถ่อมตน ๑
 • ความสันโดษ ๑
 • ความกตัญญู ๑
 • การฟังธรรมโดยกาล ๑

นี้เป็นอุดมมงคล

 • ความอดทน ๑
 • ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑
 • การได้เห็นสมณะทั้งหลาย ๑
 • การสนทนาธรรมโดยกาล ๑

นี้เป็นอุดมมงคล

 • ความเพียร ๑
 • พรหมจรรย์ ๑
 • การเห็นอริยสัจ ๑
 • การกระทำนิพพานให้แจ้ง ๑

นี้เป็นอุดมมงคล

จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว

 • ย่อมไม่หวั่นไหว ๑
 • ไม่เศร้าโศก ๑
 • ปราศจากธุลี ๑
 • เป็นจิตเกษม ๑

นี้เป็นอุดมมงคล

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำมงคลเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น

อ้างอิง[]

Advertisement